Hledat
Filters
Close

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Alena Kolaříková - PETS.CZ

 

Kapitola 1 Základní ustanovení

VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Alena Kolaříková - PETS.CZ, IČ 70728399, DIČ CZ6857231161, se sídlem Jana Opletala 683, Poděbrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Poděbradech ev.č.320830-04772-01 (dále jen „Prodejce“) a na straně druhé je kupující (může být i spotřebitel).
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a informace o „Způsobu dopravy“ a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kapitola 2 Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodejcem. Toto přijetí prodejce neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na jím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření a není přístupná nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Náklady na použití komunikačních prostředků (telefon, internet apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

Kapitola 3 Bezpečnost a ochrana informací

Prodejce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodejce a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

 

Kapitola 4 Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 7:30 hodin.
Příjem objednávek pro expedici ještě týž den v Poděbradech: do 9:00 hodin.

 

Kapitola 5 Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu PETS.CZ jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny za zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Celková cena za objednávku je včetně poplatků za dopravné.
Akční ceny platí do vyprodání zásob, nebo určeného počtu kusů akčního zboží.

 

Kapitola 6 Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.pets.cz
• elektronickou poštou na adrese info@pets.cz
• eFaxem – 16783404428
• telefonicky – 723 683 634
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

 

Kapitola 7 Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace (telefon, internet, e-mail apod.). Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14-tého dne od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy a vrácené zboží zasílejte na adresu:
Alena Kolaříková
PETS.CZ
Jana Opletala 683
290 01 Poděbrady

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho bankovní účet.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s objednáním a doručením zbožím kupujícímu, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Částka za dopravné bude vrácena pouze v případě, že zákazník vrátí všechny položky z objednávky.

 

Kapitola 8 Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
platba v hotovosti při nákupu,
platba předem bankovním převodem,
platba přes internetové rozhraní banky,
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

Kapitola 9 Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít objednavatel nebo osoba jím pověřená po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem) na adrese:
Alena Kolaříková
PETS.CZ
Jana Opletala 683
290 01 Poděbrady
Zasílání přepravní službou v ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p..
Podmínkou je objednávka přijatá prodejcem do 7:30.
Přepravci běžně dodávají zásilky po celé ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodu, které zapříčinila strana prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
Ceny dopravy naleznete na webové stránce pets.cz.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky na adresu info@pets.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodejci.

 

Kapitola 10 Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodejce a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

Kapitola 11 Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2013. Prodejce si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všechny oprávněné reklamace našich zákazníků musí být uplatňovány se všemi náležitostmi vyplývajícími z následujících ustanovení reklamačního řádu. Pokud nebudou tyto náležitosti řádně splněny, zaniká právo na vyřízení reklamace.


Článek 1
Reklamace kupujícího na dodané zboží:

1. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u firmy Alena Kolaříková - PETS.CZ Tuto skutečnost lze prokázat dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u firmy Alena Kolaříková - PETS.CZ

2. Reklamace mohou být uplatňovány na rozdíly v počtu dodaného zboží (množstevní diference), nebo na rozdíl mezi deklarovaným zbožím (uvedeném na dodacím dokladu) a skutečně dodaným (záměna zboží). Tyto oprávněné reklamace budou uznány budou-li uplatněny ve lhůtě 2 pracovních dní od data dodání. Reklamace uplatňované po tomto termínu budou považovány za neoprávněné.

3. Dále mohou být uplatňovány reklamace na zboží, které bylo dodáno s nevyhovující dobou použitelnosti, poškozeným obalem či jinak znehodnoceným při dodání nebo při přepravě. I v tomto případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 2 pracovních dní od data dodání.


Článek 2
Reklamace na zboží dle záručních podmínek:

1. Na dodávané zboží je poskytována záruka dle podmínek výrobce (nejméně však 6 měsíců ode dne výroby).

2. Záruka se vždy vztahuje jen na konstrukční vady a na vady materiálu.

3. Reklamace s titulu záruční doby je možno uplatňovat na zboží, které je prokazatelně dodáno firmou Alena Kolaříková - PETS.CZ (Tuto skutečnost lze prokázat dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u firmy Alena Kolaříková - PETS.CZ).

4. Světelné zdroje (zářivky, žárovky) je možno reklamovat pouze tehdy jsou-li nefunkční při předváděcí zkoušce při prodeji. U zdrojů vrácených zpět po prodeji není možno reklamaci uplatnit. Nelze prokázat způsob poškození a délku používání.

Článek 3
Způsob uplatňování reklamace:

1. Reklamace z titulu záručních podmínek může být uplatněna byla-li závada zjištěna
a) před prodejem
b) při prodeji
c) nebo projevila-li se až při používání u kupce.

2. Pro body a) a b) platí, že reklamující doloží, že zboží mu bylo dodáno firmou Alena Kolaříková - PETS.CZ a vyplní reklamační list, kde uvede druh vady.

3. Je-li v návodu uvedena záruční opravna (či je přiložen seznam záručních opraven) zašle kupující (konečný uživatel) předmět do záruční opravny. Náklady na dopravu do opravny a zpět hradí kupující. Není-li záruční opravna uvedena záruku vyřizuje dodavatel.

4. Pro bod c) platí, že zboží je prokazatelně dodané firmou Alena Kolaříková - PETS.CZ Reklamovaný výrobek je v originálním obalu, v kompletním stavu a s dokladem o prodeji kupujícímu s vyznačeným datem prodeje dodáno dodavateli. Dále je opatřeno Reklamačním listem s vyznačením závady. Takto vybavený výrobek je předán dodavateli.

5. Dodavatel do 30 dní od doručení výrobku k reklamaci je povinen reklamaci vyřídit.
a) Nebude-li reklamace uznána za oprávněnou, vrátí výrobek zpět reklamujícímu.
b) Je-li reklamace uznána je možno ji vyřídit dodáním bezvadného výrobku, nebo dobropisem na kupní cenu výrobku.

Článek 4
Reklamaci nelze uplatnit :Pokud je výrobek -
1. V nekompletním stavu.
2. Mechanicky poškozen.
3. Bez náležitých dokladů.
4. Neodborně opravován.
5. Bez originálního obalu.
6. Pokud se jedná o výrobek s omezenou dobou životnosti (náplně filtrů, žárovky, zářivky) a výrobek byl zjevně používán.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Formulář ke stažení. 

V Poděbradech 11.5.2016